Home / Ôn thi Sinh học / Sinh học lớp 11 / Trình bày nơi tiết, tác động sinh lí và ứng dụng của các hoocmon kích thích auxin và giberelin ở thực vật?

Trình bày nơi tiết, tác động sinh lí và ứng dụng của các hoocmon kích thích auxin và giberelin ở thực vật?

Trình bày nơi tiết, tác động sinh lí và ứng dụng của các hoocmon kích thích auxin và giberelin ở thực vật?

Auxin:

  • Nơi sinh ra: lá thân cành
  • Vai trò: kích thích quá trình nguyên phân và sinh trưởng giản dài của tế bào

+ Tham gia vào các phản ứng như hướng động, ứng động….

+ Kích thích ra rễ phụ

+ Kích thích nảy mầm của hạt và chồi

Ứng dụng: tăng tỉ lệ thụ quả của cà chua, kích thích ra rễ ở cành giâm, cành chiết..

Giberelin:

  • Nơi sinh ra: ở các cơ quan đang sinh trưởng như lá non, quả non, hạt đang nảy mầm, phôi đang sinh trưởng
  • Vai trò: kích thích thân cao, dài, ra hoa, tạo quả sớm

+ Kích thích sự nảy mầm của hạt, củ và thân ngầm

Ứng dụng: Kích thích sự nảy mầm của củ khoai tây, chiều cao của cây lấy sợi, tạo quả không hạt nho

Xem thêm:  So sánh sự lan truyền xung thần kinh trên sợi có bao myêlin với sợi không có bao myêlin?

Check Also

img luyenthivip - Phân biệt phát triển có biến thái với phát triển không có biến thái?

Phân biệt phát triển có biến thái với phát triển không có biến thái?

Phân biệt phát triển có biến thái với phát triển không có biến thái? Các …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *