Home / Ôn thi Địa lý / Địa lý lớp 10 / Trình bày được vai trò, cơ cấu và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

Trình bày được vai trò, cơ cấu và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

Trình bày được vai trò, cơ cấu và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

* Vai trò: có tác dụng thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất, sử dụng tốt hơn nguồn lao động trong nước, tạo thêm việc làm cho người dân, cho phép khai thác tốt hơn các tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn, các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại để phục vụ con người.

* Cơ cấu: cơ cấu ngành dịch vụ hết sức phức tạp. Ở nhiều nước, người ta chia các ngành dịch vụ ra thành 3 nhóm: dịch vụ kinh doanh, dịch vụ tiêu dùng và dịch vụ công cộng.

 * Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ:

– Trình độ phát triển của nền kinh tế đất nước và năng suất lao động xã hội.

– Số dân, kết cấu tuổi, giới tính, sự gia tăng dân số và sức mua của dân cư.

– Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư.

– Mức sống và thu nhập thực tế.

– Truyền thống văn hoá, phong tục tập quán của dân cư.

– Sự phân bố các tài nguyên thiên nhiên, di sản văn hóa, lịch sử, cơ sở hạ tầng có ảnh hưởng đặc biệt quan trọng đối với việc hình thành các điểm du lịch.

Xem thêm:  Tại sao phải nhấn mạnh đến vai trò của các kênh đào? Trên thế giới có những kênh đào nào?

Check Also

img luyenthivip - Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp

Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *