Home / Ôn thi Lịch sử / Lịch sử lớp 11 / So sánh con đường cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh

So sánh con đường cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh

So sánh con đường cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh

*Giống nhau:

– Xuất phát từ lòng yêu nước thương dân để tìm con đường giải phóng cho dân tộc.

– Đi theo hệ tư tưởng mới: khuynh hướng dân chủ tư sản.

– Được sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng nhân dân.

– Đều thất bại do sự hạn chế về tầm nhìn và tư tưởng.

– Hoạt động ở cả trong và ngoài nước.

*Khác nhau:

 

Phan Bội Châu

Phan Châu Trinh

Nhiệm vụ

Đánh đuổi thực dân Pháp, khôi phục lại chế đội phong kiến

Đánh đổ phong kiến, thực hiện cải cách xã hội “Khai thông dân trí, mở mang dân quyền”

Xu hướng

Bạo động vũ trang

Cải cách

Con đường cứu nước

"cứu nước để cứu dân"

"cứu dân để cứu nước"

Hoạt động tiêu biểu

 Thành lập Duy Tân Hội, tổ chức phong trào Đông Du..

Lập hội buôn, mở trường Đông Kinh Nghĩa Thục..

Xem thêm:  Vì sao đến năm 1883 Pháp mới đánh ra Thuận An? Chiến sự ở đây đã diễn ra như thế nào? Kết quả?

Check Also

img luyenthivip - Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy?

Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy?

Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy? *Lãnh đạo: Nguyễn Thiện Thuật *Địa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *