Home / Ôn thi Sinh học / Sinh học lớp 10 / Phân biệt 3 loại môi trường ưu trương, đẳng trương, nhược trương về khái niệm, chiều di chuyển của chất tan và chiều di chuyển của nước.

Phân biệt 3 loại môi trường ưu trương, đẳng trương, nhược trương về khái niệm, chiều di chuyển của chất tan và chiều di chuyển của nước.

Phân biệt 3 loại môi trường ưu trương, đẳng trương, nhược trương về khái niệm, chiều di chuyển của chất tan và chiều di chuyển của nước.

MÔI TRƯỜNG

KHÁI NIỆM

CHIỀU DI CHUYỂN CỦA CHẤT TAN

CHIỀU DI CHUYỂN CỦA NƯỚC

ƯU TRƯƠNG

Môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ chất tan lớn hơn nồng độ các chất tan trong tế bào.

Ngoài tế bào -> Trong tế bào

Trong tế bào -> Ngoài tế bào

ĐẲNG TRƯƠNG

Môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ chất tan bằng nồng độ các chất tan trong tế bào.

Không di chuyển

Không di chuyển

NHƯỢC TRƯƠNG

Môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ chất tan nhỏ hơn nồng độ các chất tan trong tế bào.

Trong tế bào -> Ngoài tế bào

Ngoài tế bào -> Trong tế bào

Xem thêm:  Ý nghĩa của quá trình nguyên phân

Check Also

img luyenthivip - Nêu những đặc điểm khác biệt về cấu trúc của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

Nêu những đặc điểm khác biệt về cấu trúc của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

Nêu những đặc điểm khác biệt về cấu trúc của tế bào nhân sơ và …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *