Home / Ôn thi Lịch sử / Lịch sử lớp 11 (page 2)

Lịch sử lớp 11

Những biện pháp giải quyết khó khăn: giặc đói, giặc dốt, khó khăn tài chính của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sau Cách mạng tháng 8

img luyenthivip - Những biện pháp giải quyết khó khăn: giặc đói, giặc dốt, khó khăn tài chính của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sau Cách mạng tháng 8

Những biện pháp giải quyết khó khăn: giặc đói, giặc dốt, khó khăn tài chính của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sau Cách mạng tháng 8 + Giặc đói:  lập hủ gạo cứu đói, thực hiện “ngày đồng tâm” và đẩy mạnh tăng gia sản xuất. Kết quả: …

Read More »