Home / Ôn thi Giáo dục công dân / Giáo dục công dân lớp 11

Giáo dục công dân lớp 11

Trong xu thế hiện nay, chính sách đối ngoại ở nước ta có vai trò, nhiệm vụ gì? Phân tích những nguyên tắc cơ bản của chính sách đối ngoại

img luyenthivip - Trong xu thế hiện nay, chính sách đối ngoại ở nước ta có vai trò, nhiệm vụ gì? Phân tích những nguyên tắc cơ bản của chính sách đối ngoại

Trong xu thế hiện nay, chính sách đối ngoại ở nước ta có vai trò, nhiệm vụ gì? Phân tích những nguyên tắc cơ bản của chính sách đối ngoại * Vai trò: – Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội …

Read More »

Em có suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của học sinh đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa?

img luyenthivip - Em có suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của học sinh đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa?

Em có suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của học sinh đối với chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa? Để đưa nước ta từ tình trạng là một nước kém phát triển trở thành một quốc gia giàu mạnh, văn …

Read More »