Home / Ôn thi Giáo dục công dân

Ôn thi Giáo dục công dân

Em có nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?

7194 1494911290054 1015 310x165 - Em có nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?

Em có nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại? * Cách mạng nước ta là một bộ phận của cách mạng thế giới nên vận động trong bối cảnh chung của thời đại. Hiện nay hoà …

Read More »

Trong xu thế hiện nay, chính sách đối ngoại ở nước ta có vai trò, nhiệm vụ gì? Phân tích những nguyên tắc cơ bản của chính sách đối ngoại

hoaphuong 25 310x165 - Trong xu thế hiện nay, chính sách đối ngoại ở nước ta có vai trò, nhiệm vụ gì? Phân tích những nguyên tắc cơ bản của chính sách đối ngoại

Trong xu thế hiện nay, chính sách đối ngoại ở nước ta có vai trò, nhiệm vụ gì? Phân tích những nguyên tắc cơ bản của chính sách đối ngoại * Vai trò: – Chủ động tạo ra mối quan hệ quốc tế thuận lợi để đưa nước ta hội …

Read More »